Skip to content

Passend onderwijs

Passend Onderwijs heeft betrekking op al het onderwijs – regulier én  speciaal, basis én voortgezet – en dan met name op het onderwijs aan kinderen die een beetje, én die heel veel extra aandacht binnen de school nodig hebben. Dus ook voor kinderen met een lichamelijke handicap in zowel het speciale als het reguliere onderwijs. Op deze pagina lees je meer informatie.

Belangrijkste veranderingen

Aanmelding speciale school

Net als voorheen kun je je kind rechtstreeks aanmelden voor een mytyl- of tylschool. Of je kind kan worden toegelaten, is afhankelijk van het beleid van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de problematiek van je kind. Ook wordt advies ingewonnen van onafhankelijke deskundigen. Ouders krijgen een afschrift van het advies. Als het samenwerkingsverband van mening is dat je kind in het (voortgezet) speciaal onderwijs het beste past, dan geeft zij een toelaatbaarheidsverklaring. Indien niet, dan moet je jouw kind bij een andere school aanmelden.

Aanmelding reguliere school

Je kunt je kind ook aanmelden bij een reguliere school. Het is dan verstandig om direct aan te geven dat extra ondersteuning waarschijnlijk noodzakelijk is en waaruit die naar jou mening uit dient te bestaan. Binnen 6 weken (eventueel 10 weken) doet de school jou een ‘passend aanbod’. Dat aanbod kan worden geboden op de school waar je jouw kind hebt aangemeld, of op een andere (eventueel speciale) school. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van jouw kind en de on)mogelijkheden van de school. Als het aanbod het beste op een andere school kan worden verzorgd, dan wordt daarover met jou overleg gevoerd. Hoe dan ook, je hoeft na aanmelding niet zelf op zoek naar een school. Elke school heeft namelijk een zorgplicht en maakt deel uit van een samenwerkingsverband.

Het is sterk aan te raden je kind tijdig aan te melden, in elk geval uiterlijk 10 weken van tevoren.

Rugzakje

Een rugzakje aanvragen kun je niet meer. Een reguliere school die voor jouw kind ‘wat extra’s’ nodig heeft, is daarvoor aangewezen op het samenwerkingsverband. Het verband beschikt immers over alle middelen die eerder beschikbaar waren voor onder meer de rugzakken. Op basis van het beleid dat binnen het samenwerkingsverband is geformuleerd, kan een school middelen krijgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Handelingsplan

Voor alle leerlingen die aangewezen zijn op extra ondersteuning moet het  in overleg met jou of jouw kind (meerderjarig, handelingsbekwaam) worden vastgesteld.  Voor het ‘handelingsgerichte deel’ van het ontwikkelingsperspectief heeft de school zelfs jouw instemming nodig.

Vervoer

Als jouw kind is aangewezen op aangepast vervoer, dan kun je dat net als tot nu toe aanvragen bij jouw gemeente. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

Problemen

Als je problemen hebt met het besluit over toelating of over de ondersteuning van jouw kind, dan ga je natuurlijk eerst in gesprek met de school. Kom je er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Daarvoor verwijzen wij naar passendonderwijsenouders.nl.

Meer informatie

documenten

Rectificatie

Op de pagina ‘Wat kunt u zelf doen?’ onder ‘meedenken’ is helaas het verkeerde webadres vermeld. Het moet zijn: www.netwerkouderinitiatieven.nl. Op de eerste pagina staat nog als invoeringsdatum 2013 vermeld, maar deze is opgeschoven naar 2014.

 

websites van en voor ouders

 • Steunpuntpassendonderwijs.nl
  informatie en advies voor individuele vragen
  Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.
 • Passendonderwijsenouders.nl
  informatie en tips voor invloed op passend onderwijs in het samenwerkingsverband
  De website van het project  ‘Ouders krijgen stem’ geeft informatie en tips aan m.n. ouders die op een of andere wijze invloed willen uitoefenen op hoe passend onderwijs in hun samenwerkingsverband vorm krijgt. Ook biedt het de mogelijkheid voor ouders om onderling contact te leggen.
 • Netwerkouderinitiatieven.nl
  overzicht van regionale oudergroepen
  In het land zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan voor en door ouders. ‘Ouderinitiatieven’ is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs. Het Netwerk ouderinitiatieven wil een overzicht bieden van al deze initiatieven en van al hetgeen hen kan helpen.
Back To Top