Ouderbetrokkenheid

Betrokken ouders maken het verschil.

Leerlingen zijn meer gemotiveerd en presteren meer wanneer hun ouders betrokken zijn. Onderzoek toont dat duidelijk aan. Bij ouderbetrokkenheid moet u dan wel denken aan daadwerkelijke samenwerking van u met de medewerkers van de school. Bij voorkeur als gelijkwaardige partners, elk met een eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Ouders en school voelen zich samen verantwoordelijk voor uw kind. Sámen gaan zij voor de optimale ontwikkeling van uw kind.

In 2009 heeft de BOSK een rapport gepubliceerd waarin criteria van een goede school worden beschreven. Daarin veel aandacht voor een goede communicatie en betrokkenheid van ouders met de school én omgekeerd.

> Klik hier voor het rapport Kwaliteit volgens ouders (BOSK, september 2009)

Aandachtspunten voor grote ouderbetrokkenheid:

 • Deel samen met de school het idee, dat elk kind recht heeft op een goede samenwerking. Wees er samen van doordrongen dat samenwerking een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling en het leersucces van het kind. Beschouw deze samenwerking als gelijkwaardig en niet-vrijblijvend.
 • Deel ook samen met de school het uitgangspunt dat ouders partner zijn en deskundige op het gebied van hun kind.[1] Dat zou m.n. moeten blijken uit het betrekken van ouders bij het opstellen van het handelingsplan, de daarbij te maken afwegingen over onderwijs- en therapiedoelen, de verdeling onderwijs- en therapietijd en de evaluatie van het plan (kind-team-bespreking in kader ‘één-kind-één-plan’). [2]
 • Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis, door belangstelling te tonen, waar nodig te stimuleren en te ondersteunen.
 • Maak met elkaar heldere afspraken over de interne en externe communicatie.[3] Het is verstandig om aan het begin van het schooljaar met elkaar een aantal concrete afspraken te maken. Ouders en school kunnen allebei hiertoe het initiatief nemen.
 • Effectief communiceren: Ouders en school communiceren regelmatig met elkaar over de leerresultaten van het kind, op basis van gelijkwaardigheid.[4]
 • Ondersteun leerlingresultaten: Ouders en school werken voortdurend samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van het kind te ondersteunen, zowel thuis als op school. Hiertoe stellen ouders en school elkaar in de gelegenheid hun kennis en vaardigheden uit te breiden.[5]
 • Gelijkwaardigheid in besluitvorming: Ouders en school nemen alle beslissingen die betrekking hebben op het kind als gelijkwaardige partners. Zij stemmen de aanpak op school en in de gezinssituatie met elkaar. Ze ontwikkelen samen het beleid en het curriculum en zijn samen verantwoordelijk voor de communicatie.[6]
 • School en ouders werken samen met de omgeving: Ouders en school werken samen met vertegenwoordigers uit de omgeving. Doel van deze samenwerking is de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen te vergroten, hen te laten participeren in de maatschappij en hen te leren hun verantwoordelijkheid als burger te nemen.[7]

Ouderparticipatie

Elke ouder kan meedenken, meepraten en meedoen.

Bij ouderparticipatie moet u denken aan het meedoen met activiteiten of het verrichten van hand- en spandiensten op school door ouders. Bijvoorbeeld als lid van een ouderraad of oudervereniging. Een formele vorm van ouderparticipatie zijn ouders die zitting hebben in de medezeggenschapsraad of ondersteuningsplanraad.

Meer informatie voor ouders in ouderraad of oudervereniging

 • www.oudersonderwijs.nl/thema-s/ouders-en-school/ouderraad-en-oudervereniging/
  Onderwerp en doelgroep:
  ouderraad en oudervereniging
  Inhoud:
  Over dit onderwerp komen op deze website van ‘Ouders & Onderwijs’, de landelijke organisatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen, de volgende onderwerpen aan de orde: werkwijze en taken, wie zitten er in de ouderraad, verschil ouderraad en –vereniging, vergadering, samenwerking met de medezeggenschapsraad.
 • http://www.schoolenveiligheid.nl/
  Onderwerp:
  veiligheidsbeleid voor school
  Doelgroep:
  professionals, ouders in medezeggenschapsraden en ouderraden
  Inhoud:
  Op de website van ‘Stichting School & Veiligheid’ is te vinden:
  – Tools: praktische publicaties en instrumenten
  – Scholing: cursussen en trainingen
  – Thema’s: achtergrondinformatie
  – Links: wegwijzer naar andere organisaties
  Omdat onder veiligheid ook zaken als pesten, seksuele intimidatie en onveilig internet gebruik worden gerekend, is deze website ook interessant.
 • http://www.passendonderwijsenouders.nl/
  Onderwerp:
  passend onderwijs
  Doelgroep:
  ouders die invloed willen uitoefenen op het passend onderwijs in hun regio
  Inhoud:
  Technische en praktische informatie, tips en mogelijkheden tot (onderling) contact.

Meer informatie voor ouders in medezeggenschapsraad

 • www.oudersonderwijs.nl/thema-s/medezeggenschap/
  Onderwerp en doelgroep:
  medezeggenschapsraad
  Inhoud:
  Over dit onderwerp komen op de website van ‘Ouders & Onderwijs’, de landelijke organisatie voor alle ouders met schoolgaande kinderen, de volgende onderwerpen aan de orde:  typen raden, regels, taken en bevoegdheden, geschil, onderwerpen medezeggenschapsraad.
 • http://www.infowms.nl/
  Onderwerp en doelgroep:
  medezeggenschapsraad
  Inhoud:
  Op deze officiële website voor medezeggenschapsraden is te vinden:
  – Wet medezeggenschap op scholen (wms)
  – modelreglementen en –statuten
  – toolkit en publicaties
  – versterking medezeggenschap
  – nieuws
 • http://www.passendonderwijsenouders.nl/
  Onderwerp:
  passend onderwijs
  Doelgroep:
  ouders die invloed willen uitoefenen op het passend onderwijs in hun regio
  Inhoud:
  Technische en praktische informatie, tips en mogelijkheden tot (onderling) contact.
 • Advies ‘Goede medezeggenschap in het onderwijs’
 1. Zie brochure Kies voor partnerschap met ouders (BOSK i.s.m. Balans, Foss, NVA en het Netwerk Ouderinitiatieven, september 2013)
 2. Zie rapport Kwaliteit volgens ouders (BOSK, september 2009)
 3. Zie rapport Kwaliteit volgens ouders (BOSK, september 2009) blz. 4 en 5
 4. bron: Ouderbetrokkenheid 3.0© Van informeren naar samenwerken (CPS Onderwijsontwikkeling en advies, juni 2013)
 5. idem
 6. idem
 7. idem