Passend Onderwijs heeft betrekking op al het onderwijs – regulier én speciaal, basis én voortgezet – en dan met name op het onderwijs aan kinderen die een beetje, én die heel veel extra aandacht binnen de school nodig hebben. Dus ook voor kinderen met een lichamelijke handicap in zowel het speciale als het reguliere onderwijs. Na de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is er het nodige veranderd. Op deze pagina lees je over deze veranderingen. Ook vind je er meer informatie en wat de BOSK verder voor je kan doen.

Belangrijkste veranderingen

Aanmelding speciale school

Net als voorheen kun je je kind rechtstreeks aanmelden voor een mytyl- of tylschool. Of je kind kan worden toegelaten, is afhankelijk van het beleid van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de problematiek van je kind. Ook wordt advies ingewonnen van onafhankelijke deskundigen. Ouders krijgen een afschrift van het advies. Als het samenwerkingsverband van mening is dat je kind in het (voortgezet) speciaal onderwijs het beste past, dan geeft zij een toelaatbaarheidsverklaring. Indien niet, dan moet je jouw kind bij een andere school aanmelden.

Aanmelding reguliere school

Je kunt je kind ook aanmelden bij een reguliere school. Het is dan verstandig om direct aan te geven dat extra ondersteuning waarschijnlijk noodzakelijk is en waaruit die naar jou mening uit dient te bestaan. Binnen 6 weken (eventueel 10 weken) doet de school jou een ‘passend aanbod’. Dat aanbod kan worden geboden op de school waar je jouw kind hebt aangemeld, of op een andere (eventueel speciale) school. Dit is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van jouw kind en de on)mogelijkheden van de school. Als het aanbod het beste op een andere school kan worden verzorgd, dan wordt daarover met jou overleg gevoerd. Hoe dan ook, je hoeft na aanmelding niet zelf op zoek naar een school. Elke school heeft namelijk een zorgplicht en maakt deel uit van een samenwerkingsverband.

Het is sterk aan te raden je kind tijdig aan te melden, in elk geval uiterlijk 10 weken van tevoren.

Rugzakje

Een rugzakje aanvragen kun je niet meer. Een reguliere school die voor jouw kind ‘wat extra’s’ nodig heeft, is daarvoor aangewezen op het samenwerkingsverband. Het verband beschikt immers over alle middelen die eerder beschikbaar waren voor onder meer de rugzakken. Op basis van het beleid dat binnen het samenwerkingsverband is geformuleerd, kan een school middelen krijgen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Herindicatie

Zit je kind bij de invoering van Passend Onderwijs op een speciale school, dan mag hij/ zij daar vooralsnog blijven. Wel zal uiterlijk 1 juli 2016 een herindicatie plaatsvinden op basis van criteria van het samenwerkingsverband. Daarbij wordt gebruik gemaakt van onder meer het advies van deskundigen (zie hierboven, aanmelding speciale school).

Handelingsplan

Het verplichte handelingsplan voor geïndiceerde leerlingen verdwijnt. Met ingang van 1 augustus 2014 komt daarvoor in de plaats het zogeheten ‘ontwikkelingsperspectief’. Voor alle leerlingen die aangewezen zijn op extra ondersteuning moet het in overleg met jou of jouw kind (meerderjarig, handelingsbekwaam) worden vastgesteld. Voor het ‘handelingsgerichte deel’ van het ontwikkelingsperspectief heeft de school zelfs jouw instemming nodig.

Vervoer

Als jouw kind is aangewezen op aangepast vervoer, dan kun je dat net als tot nu toe aanvragen bij jouw gemeente. De gemeente blijft immers verantwoordelijk voor de uitvoering van het leerlingenvervoer.

(Medische) zorg

Sommige kinderen hebben op school naast onderwijsondersteuning ook extra zorg nodig, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en/of verpleging. Daarbij kan men te maken krijgen met drie wetten:

 1. de Jeugdwet (direct via gemeente),
 2. de Zorgverzekeringswet (Zvw, via zorgverzekeraar),
 3. de Wet langdurige zorg (Wlz, via ciz).

Het kan zelfs voorkomen, dat meerdere van deze wetten van toepassing zijn. Zo kan een leerling begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de Jeugdwet ontvangen en verpleging vanuit de Zvw. In dat geval kan er sprake zijn van twee verschillende persoonsgebonden budgetten (pgb’s). Binnen een zorgwet is verder zowel zorg in natura, een pgb als een combinatie van beide mogelijk. Een ingewikkelde materie dus.
Daarbij komt dat elke wet zijn eigen procedures en betrokken partijen kent. Gelukkig is er een handzaam overzicht ontwikkeld:

> Het Stroomschema Zorg op school is te downloaden vanaf de website passendonderwijs.nl

> Het Stroomschema zorg in onderwijstijd is eveneens te downloaden vanaf de website passendonderwijs.nl

Met behulp van het eerste schema wordt per zorgwet duidelijk welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in onderwijs is geregeld en moet worden verantwoord. Het tweede stroomschema laat zien wat de route voor (v)so-scholen is om (medische) zorg in onderwijstijd te organiseren.

Bij dit ingewikkelde proces is er voor ouders allerlei ondersteuning beschikbaar:

 • Op de eerste plaats de medewerkers van de school, vaak met andere betrokkenen erbij (bijvoorbeeld iemand van het wijkteam of van de gemeente).
 • Handreiking onderwijs en zorg, een handreiking voor ouders en scholen om passende onderwijsondersteuning en zorg voor elke leerling te bereiken – dit kan in per gemeente of school iets anders zijn.
  > De handreiking is te downloaden vanaf website passendonderwijs.nl
 • Cliëntondersteuning bij de gemeente, kosteloos en onafhankelijk.
 • Onderwijszorgconsulent, een deskundige op het gebied van het combineren van onderwijs en zorg.
  > website onderwijsconsulenten.nl
 • Het Juiste Loket, voor mensen die vastlopen in de vraag welke instantie voor zorg of ondersteuning verantwoordelijk is. Ook voor bemiddeling bij problemen, bijvoorbeeld wanneer instanties naar elkaar blijven wijzen bij de vraag wie voor de zorg of ondersteuning verantwoordelijk is.
  > website juisteloket.nl
 • Regelhulp, een website van de rijksoverheid met een overzicht van zorg en ondersteuning voor jeugd en volwassenen met een ziekte, beperking of psychische aandoening. Situaties in het gewone, dagelijks leven zijn het uitgangspunt.
  > website regelhulp.nl
 • Het Nationale Zorgnummer, voor informatie en het melden van problemen rond zorg, ondersteuning en participatie.
  > website nationalezorgnummer.nl

Problemen: Ik loop vast; wat nu?

Als je problemen hebt met het besluit over toelating of over de ondersteuning van jouw kind, dan ga je natuurlijk eerst in gesprek met de school. Kom je er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden. >lees meer

Ervaringen: passend onderwijs in de praktijk

Passend onderwijs kan in de praktijk allerlei vormen aannemen en heel verschillend zijn georganiseerd. Het is dus niet mogelijk in algemene zin te beschrijven, hoe passend onderwijs er concreet uitziet. Dat kan alleen aan de hand van praktijkervaringen. Deze zijn dan ook zeer welkom bij de BOSK. Zowel positieve als negatieve gevalsbeschrijvingen willen een plek geven op deze website. (De redactie behoudt zich wel het recht voor, om uw bijdrage aan te passen of in te korten – uiteraard na overleg met u.) >lees meer

Meer informatie

Documenten

websites van en voor ouders

 • Steunpuntpassendonderwijs.nl
  informatie en advies voor individuele vragen
  Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, zoals chronisch zieke of gehandicapte kinderen of kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.
 • Passendonderwijsenouders.nl
  informatie en tips voor invloed op passend onderwijs in het samenwerkingsverband
  De website van het BOSK-project ‘Ouders krijgen stem’ geeft informatie en tips aan m.n. ouders die op een of andere wijze invloed willen uitoefenen op hoe passend onderwijs in hun samenwerkingsverband vorm krijgt. Ook biedt het de mogelijkheid voor ouders om onderling contact te leggen.
 • Netwerkouderinitiatieven.nl
  overzicht van regionale oudergroepen
  In het land zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontstaan voor en door ouders. ‘Ouderinitiatieven’ is een verzamelnaam voor alle activiteiten in het kader van de versterking van de positie van ouders t.a.v. zorgverlening in het onderwijs. Het Netwerk ouderinitiatieven wil een overzicht bieden van al deze initiatieven en van al hetgeen hen kan helpen.

De BOSK bij jou

Bert Beuving, voormalig beleidsmedewerker Onderwijs, komt naar jou toe om uitleg te geven over wat er allemaal is veranderd met Passend Onderwijs en wat daarvan de kansen en bedreigingen zijn. Ben je hierin geïnteresseerd, neem dan contact op met Bert Beuving.